Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Οι οδηγίες του Υπ.Ε.Π.Θ. σχετικά με τον Προγραμματισμό Εκπαιδευτικού Έργου για τη νέα σχολική χρονιά

ΣΧΕΤΙΚΟ 1

Ο Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έγγραφό του προς τον Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ζητήσει έγκαιρα τις καταστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού που θα περιέχουν όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση. Οι Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων οφείλουν να έχουν στο αρχείο του σχολείου και στη διάθεση της Υπηρεσίας, έγγραφα (π.χ. λογαριασμό από ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.) που θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στις εν λόγω καταστάσεις.

Στη συνέχεια, το γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει τις καταστάσεις στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α΄/07-02-1979), προβαίνει σε χωροταξική κατανομή των μαθητών στα Γυμνάσια της χώρας. Ακολούθως, συντάσσει καταστάσεις τις οποίες έγκαιρα αποστέλλει στα αντίστοιχα Γυμνάσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κοινοποιώντας τες στο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να ενημερωθούν οι γονείς για το σχολείο εγγραφής του μαθητή.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων οφείλουν να ολοκληρώσουν τις εγγραφές μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

ΣΧΕΤΙΚΟ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.Δ. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν - δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.

δ. Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες … ) με βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πραγματοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).

1.2. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.Δ. 51/2008)

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40).

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρ. 3 του Π.Δ. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184/21-12-1983).

γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

δ) H φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2.1. ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει μόνο για τα Γυμνάσια) Π.Δ. 485/83

(Προσέρχεται σε εξέταση όλων των μαθημάτων το Σεπτέμβριο)

α. Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν - δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν - εξηντατεσσάρων (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται ως ανωτέρω αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου (γ) της περίπτωσης 1.1.

β. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται ελλιπής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν - εξηντατέσσερις (164) απουσίες και όχι πέρα των διακοσίων δεκατεσσάρων (214), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται ως ανωτέρω, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.

2.2 ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει μόνο για τις ΕΠΑ.Σ.) Π.Δ. 51/2008

(Προσέρχεται σε εξέταση όλων των μαθημάτων το Σεπτέμβριο)

α) Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν- τριάντα (130) απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

β)Επίσης, ο Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν τριάντα απουσίες (130) έως εκατόν εβδομήντα (170) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρ. 3 του Π.Δ. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184/21-12-1983) και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

3.1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη) Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08

Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις πενήντα (50) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

3.2. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Ισχύει για τις ΕΠΑ.Σ. ο μαθητής υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη ) Π.Δ. 51/2008

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από σαράντα (40) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Σημειώνεται ότι:

· Για τους μαθητές που φοιτούν στα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια τα αριθμητικά όρια προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) Π.Δ. 185/1990, Π.Δ. 60/2006, Π.Δ 50/2008

· Για τους μαθητές που φοιτούν στα Μουσικά Σχολεία τα αριθμητικά όρια προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) Υ.Α. Γ2/3850/16-06-1998, Π.Δ.60/2006

· Για μαθητές με προβλήματα υγείας (σακχαρώδη διαβήτη, αιμορροφιλία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) προσαυξάνεται το όριο των απουσιών σύμφωνα με την Υ.Α. Γ2/2209/18-03-1998, την Γ2/339/21-01-1991 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την Γ2/49918/19-05-2005 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΣΧΕΤΙΚΟ 3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

(Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08)

Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10).

Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο μέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών.

Όταν μαθητής συμπληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες για το Γυμνάσιο και εικοσιτέσσερις (24) για το Λύκειο, το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/μερο του ίδιου μήνα.

Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των κηδεμόνων κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη τηλεφωνική ενημέρωση ή ακόμη, όπου αυτό είναι εφικτό, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΣΧΕΤΙΚΟ 4

Ενημέρωση γονέων για τη φοίτηση μαθητή/τριας

Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξης, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του Γυμνασίου/Γενικού Λυκείου/ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες για το Γυμνάσιο ή εικοσιτέσσερις (24) απουσίες για το Λύκειο, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή. Η επιστολή αυτή θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου και ένδειξη «ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ» και θα στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 1η Μαΐου έως την ημέρα λήξης των μαθημάτων για τον ίδιο μήνα. Επισημαίνεται ότι για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Με την παραπάνω επιστολή, ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή (π.χ. αν ο μαθητής έδωσε ή όχι αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο), σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: …………………….. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ …………………

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ

Κύριο/Κυρία…………………..

…………………………………

ΜΑΘΗΤΗΣ / ΤΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………….. ΟΝΟΜΑ: ……………

ΤΑΞΗ : …….. ΤΜΗΜΑ:……………..

1.Σας πληροφορούμε ότι ο μαθητής/τρια ………………………………………………………….

της ….. τάξης του …… τμήματος του σχολείου μας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα ……….. σημείωσε ……. απουσίες. Αναλυτικά:

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ :

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ :

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ:

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΜΕΡΑΣ

α. Aπό Γονέα/Κηδεμόνα:

α. πρωινή

απουσία :

Σύνολο :

α. από ωριαία/-ες

αποβολή/-ές :

β. Για λόγους υγείας :

β. ενδιάμεση/-ες

απουσία/-ες :

γ. Από Διευθυντή :

γ. απουσία τελευταίας

ώρας :

β. από ημερήσια/-ες

αποβολή/-ες :

2. Στο χρονικό διάστημα από …………………… έως …..………………… έδωσε αφορμή

δεν έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο.

3. Παρακαλούμε να προσέλθετε στο σχολείο κατά το διάστημα από 1 έως 10 του μήνα……………………….

για ενημέρωσή σας σχετικά με τη φοίτηση του ανωτέρω μαθητή, προσκομίζοντας την παρούσα επιστολή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………….. Ο/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ

…………………………………………

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ονοματεπώνυμο: ………………………… Ημερομηνία: ……………………….

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο γονέας/κηδεμόνας κάθε μαθητή να λαμβάνει γνώση του παρόντος, ενυπόγραφα, από 1 έως 10 κάθε μήνα.

Βαθμός Ασφαλείας ...................

Μαρούσι , 22-06-09

Αριθ. Πρωτ. 72496 /Γ2

Βαθ. Προτερ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αν. Παπανδρέου 37,

151 80 Μαρούσι

Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.

2. Διευθύνσεις, Γραφεία Δ.Ε. και Γραφεία Ε.Ε.

3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

4. Διευθυντές Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων,

Επαγγελματικών Λυκείων και

Επαγγελματικών Σχολών (μέσω των

αρμόδιων Διευθύνσεων, Γραφείων

Δ.Ε. και Γραφείων Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210- 344.22.34

ΠΡΟΣ:

FAX : 210- 344.33.90

ΚΟΙΝ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Μεσογείων 396,

153 41 Αγία Παρασκευή

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2009-2010».

Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτείται έγκαιρος, ακριβής, ουσιαστικός και ολοκληρωμένος προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, έτσι ώστε να αξιοποιούνται όλες οι προσφερόμενες δυνατότητες, να προλαμβάνονται τα λάθη και να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, παρακαλούμε, με γνώμονα τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού κλίματος από παιδαγωγικής άποψης και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να σχεδιαστεί ο ετήσιος προγραμματισμός του σχολικού έτους 2009-2010 με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 30η Ιουνίου 2009 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79 (Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α΄/07-02-1979) (σχ.1).

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 3, άρ. 7 του Ν. 2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/14-03-2000).

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 6, της Υ.Α. 80033/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 1286/ τ. Β΄/12-09-06).

Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 7, της Υ.Α. 148096/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 2511/τ. Β΄/31-12-07).

Οι μετεγγραφές των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79 και του άρ. 35 του Π.Δ. 376/93 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/15-9-93), οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με το άρ. 12 της Υ.Α. 80033/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 1286/τ.Β΄/12-09-06) και οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών γίνονται σύμφωνα με το άρ. 11 της Υ.Α. 148096/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 2511/τ.Β΄/31-12-07).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2009-2010, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2009, σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

¨ Για το Γυμνάσιο οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 123/87 (Φ.Ε.Κ. 68/τ. Α΄/12-05-1987).

¨ Για το ΓΕ.Λ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/06 (Φ.Ε.Κ. 65/τ.Α΄/30-03-2006), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/09 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α΄/13-02-2009).

¨ Για το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Π.Δ. 50/08 (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/08-05-2008) και Π.Δ. 51/08 (Φ.Ε.Κ. 82/τ.Α΄/08-05-2008) αντίστοιχα.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έως την 11η Σεπτεμβρίου 2009 θα πρέπει να καταρτιστεί ωρολόγιο πρόγραμμα για την κάθε σχολική μονάδα, με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού, το οποίο θα αποσταλεί άμεσα στο αρμόδιο Γραφείο ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με παρατηρήσεις σχετικά με τις πιθανές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση κάλυψη των ελλείψεων αυτών.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές σε συνεργασία με τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009 να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Οι διδάσκοντες θα πρέπει να συντάξουν ενδεικτικό σχέδιο προγραμματισμού της ύλης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009, ανά τρίμηνο για το Γυμνάσιο και ανά τετράμηνο για το ΓΕ.Λ., το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχουν δυσκολίες στη σύνταξή του να απευθύνονται στους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους και στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας, «…ο οποίος είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος …» σύμφωνα με το άρ. 27 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ.Β΄/16-10-2002).

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τμήματα της ίδιας τάξης, οφείλουν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε κοινό προγραμματισμό της ύλης, ώστε να μπορούν να επιλεγούν κοινά θέματα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι δυνατό να δοθούν χωριστά θέματα μόνο σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος.

Στην προβλεπόμενη τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σεπτεμβρίου παρευρίσκεται, όπου είναι εφικτό, ο Σύμβουλος Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μονάδας και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζονται τα παρακάτω:

¨ η κατανομή των εργασιών στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με το άρ. 29 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ.Β’/16-10-02)

¨ ο ορισμός των εφημεριών των εκπαιδευτικών και η ενημέρωσή τους για τα καθήκοντα του εφημερεύοντος σύμφωνα με το άρ. 36 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ.Β’/16-10-02)

¨ ο ορισμός των ημερών ενημέρωσης γονέων - κηδεμόνων για τη φοίτηση και επίδοση των μαθητών

¨ η δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες

¨ ο προγραμματισμός της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου έως το τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις παρ.10 και 29, άρ. 3 της Υ. Α. 4094/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 619/τ.Β΄/25-9-1986)

¨ η αναπλήρωση των ωρών που χάνονται, σύμφωνα με την Υ.Α. 22143/Γ2/21-2-08

¨ η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

¨ η συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα καινοτόμων δράσεων

¨ ενδεικτικός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 θα γίνει ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων καλό θα ήταν να μεριμνήσουν για την πρόσκληση μελών του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εκπροσώπων τοπικών φορέων. Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές και θα δοθεί Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

Ως προς τη διαμόρφωση των τμημάτων ανά τάξη, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τη δημιουργία και την αριθμητική σύνθεσή τους, σύμφωνα με τη Διυπουργική Απόφαση 68419/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 984/τ.Β΄/ 25-7-06).

Όσον αφορά στη λειτουργία των τμημάτων Γενικής Παιδείας, αυτά πρέπει να συγκροτούνται από τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων που λειτουργούν στο ΓΕ.Λ. και οι μαθητές να κατανέμονται σε αυτά σύμφωνα με την αλφαβητική τους σειρά. Η κατανομή με βάση αυτή την αρχή γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η παιδαγωγική συνάφεια των μαθητών όλων των κατευθύνσεων σε ένα τμήμα Γενικής Παιδείας.

Στα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές κατανέμονται επίσης κατά αλφαβητική σειρά. Οι μαθητές θα χωρίζονται σε τμήματα κύκλων ή τομέων Επαγγελματικών Μαθημάτων που λειτουργούν στο σχολείο, μόνο για τη διδασκαλία των μαθημάτων των κύκλων και τομέων αυτών (αρ. πρ. 100749/Γ2/17-09-07 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Στα τμήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές κατανέμονται σύμφωνα

με την αλφαβητική τους σειρά, επιλέγοντας την Ομάδα Α΄ ή την Ομάδα Β΄ των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την οποία επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, προσκομίζοντας δήλωση υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους που συνοδεύει το απολυτήριό τους από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με την με αρ. πρ. 55718/Γ2/ 18-5-09 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις, σύμφωνα με την με αρ. πρ. 4637/Γ2/4-9-01 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

· Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2008-2009, το μάθημα επιλογής καθώς και την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν ως μάθημα Γενικής Παιδείας στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από το Διευθυντή του Γυμνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς–κηδεμόνες, εφόσον οι μαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. και των ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ. κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.

Οι παραπάνω δηλώσεις δεν είναι δεσμευτικές για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου, αλλά αποτελούν στοιχείο που διευκολύνει τον προγραμματισμό του σχολείου.

· Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου πρέπει, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2008-09, να δηλώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, σύμφωνα με την Υ.Α. 4521/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 1168/τ.Β’/7-09-2001) ως εξής:

Øοι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στη Β’ τάξη του ΓΕ.Λ.

Ø οι μαθητές της Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ’ τάξη του ΓΕ.Λ. και την κατεύθυνση, μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν κατεύθυνση.

· Στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργούν οι εξής κύκλοι: Τεχνολογικός, Υπηρεσιών, Ναυτικός. Οι μαθητές, κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 940/ τ.Β΄/12-06-07).

· Στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργούν δώδεκα (12) τομείς. Οι μαθητές, κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση του Τομείς Πλοιάρχων και Μηχανικών, τους οποίους επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 940/ τ.Β΄/ 12-06-07).

· Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι ή τους ίδιους εάν είναι ενήλικες, με την οποία επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 940/ τ.Β΄/12-06-07).

· Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού του Επαγγελματικού Λυκείου, με την έναρξη του διδακτικού έτους, υποχρεούνται να δηλώνουν τις ομάδες μαθημάτων Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρ. 2, του Π.Δ. 50/08 (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/08-05-2008).

· Στα μαθήματα επιλογής, οι μαθητές της Γ’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται υποχρεωτικά ένα μάθημα επιλογής, ή εφόσον έχουν επιλέξει το 5Ο Επιστημονικό Πεδίο, δύο μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με την Υ.Α. 111276/Γ2 (Φ.Ε.Κ.2057/τ.Β΄/23-10-07), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28968/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 603/τ. Β΄/02-04-09).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων ενημερώνει μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009 σε συνάντηση στην οποία παρίσταται, όπου αυτό είναι εφικτό, ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μονάδας, τους γονείς- κηδεμόνες και μαθητές για τα παρακάτω θέματα:

¨ Τις μετεγγραφές των μαθητών και τα χρονικά όριά τους.

¨ Τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα απαραίτητα επίσημα μεταφρασμένα δικαιολογητικά, δηλαδή το δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, ώστε να αποφεύγονται λάθη, τόσο στην καταχώριση των στοιχείων στα ατομικά δελτία και στο μητρώο μαθητών όσο και στους απολυτήριους τίτλους. Επισημαίνεται ότι οι γονείς πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι συμφωνούν με τα αναγραφόμενα ατομικά στοιχεία στην επίσημη μετάφραση του δικαιολογητικού που προσκομίζουν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών και μετεγγραφών πρέπει να κατατεθεί πρόσφατο πιστοποιητικό, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων των ανωτέρω μαθητών.

¨ Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους. (σχ. 2, 3 και ενδεικτικό έντυπο ενημέρωσης κηδεμόνων σχ. 4).

Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των ‘’κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών’’. Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές είναι δυνατό να διδάσκονται κατ΄ οίκον, μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να εξετάζονται επίσης, κατ΄ οίκον σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής τους στο χώρο του σχολείου, κατόπιν υποβολής νέας αίτησής τους προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει για τον τρόπο εξέτασης και προαγωγής των μαθητών αυτών, καθώς και το χρονικό όριο κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

¨ Τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών.

¨ Την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

¨ Tη δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων, που έχουν στόχο την εξάλειψη της μαθητικής διαρροής και αφορούν μαθητές που αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα κατά την ένταξή τους σε τάξεις.

¨ Τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και τα πλεονεκτήματά του.

¨ Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κ.λ.π σύμφωνα με τα: Π.Δ. 420/1978 (Φ.Ε.Κ. 86/τ.Α΄/30-5-1978) άρ.9 και Π.Δ. 465/1981 (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α΄/15-5-1981) άρ. 4 για το Γυμνάσιο, Π.Δ. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α΄/ 13-02-2009) άρ. 2 για το Γενικό Λύκειο, την αρ. πρ.17946/Γ2/16-2-09 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το Επαγγελματικό Λύκειο και την Επαγγελματική Σχολή καθώς και το Ν. 3699/08 (Φ.Ε.Κ. 199/τ.Α΄/ 02-10-08) της Ειδικής Αγωγής.

¨ Την αντιμετώπιση συμπεριφοράς η οποία παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3, άρ. 26 του Π.Δ. 104/79 (Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α’/07-02-1979).

¨ Την με αρ. πρ. 2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με την οποία οι θύρες εξόδου - εισόδου του σχολείου παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

¨ Την με αρ. πρ. 132328/Γ2/7-12-2006 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που αφορά στη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους μαθητές.

¨ Τη διάταξη ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-07-2002 (Φ.Ε.Κ. 1001/τ. Β΄) του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην απαγόρευσή του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου.

¨ Τη δυνατότητα συμμετοχής των γονέων – κηδεμόνων στα συλλογικά όργανα γονέων,

τις Σχολικές Επιτροπές και τα Σχολικά Συμβούλια σύμφωνα με τα άρ. 51, 52, 53 του Ν. 1566/85 και το άρ. 2 του Ν. 2621/98.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον προγραμματισμό των ωριαίων υποχρεωτικών δοκιμασιών και των τεστ και στην υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι γραπτές δοκιμασίες έχουν στόχο την εμπέδωση της ύλης. Εξετάζουν σημαντικές διδακτικές ενότητες και προγραμματίζονται έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν τους μαθητές, αλλά να τους ενθαρρύνουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της πιστής τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιμασιών, σύμφωνα με πρόγραμμα που του κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα και των τριών την εβδομάδα.

Στο Γυμνάσιο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994 (Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/22-12-94) και οι ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση, μία σε κάθε μάθημα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε στο προηγούμενο μάθημα η σχετική ανακεφαλαίωση.

Στο Γενικό Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/06 (Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α΄/ 30-03-06) και Π.Δ. 12/09 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α΄/13-2-09).

Αντίγραφα των ωριαίων κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η ύλη στην οποία εξετάζονται οι μαθητές, θα κοινοποιούνται στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας και θα φυλάσσονται στο γραφείο του, μέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ώστε να έχουν πρόσβαση οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων πρέπει να αξιοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο.

¨ Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας πρέπει να συμμετέχουν στο διδακτικό έργο.

¨ Oι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

¨ Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να τηρείται πιστά η Υ.Α. 118842/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 1984/τ. B΄/24-09-08) που αφορά στην ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων.

¨ Υπάρχει υποχρέωση διάθεσης εκπαιδευτικών σε γειτονικές σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν ωράριο σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το άρ. 41 του Ν. 1566/85.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σας επισημαίνουμε τη σημασία της λειτουργίας των Σχολικών Συμβουλίων για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρ. 51 του Ν. 1566/85 και άρ. 2 του Ν. 2621/98. Η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2009. Στο πρώτο Σχολικό Συμβούλιο, που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις, με συναπόφαση όλων των εμπλεκόμενων μερών θα αποφασιστεί εάν κρίνεται σκόπιμο να οριστούν κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί, να τους χορηγηθεί φάκελος με αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου και των συνημμένων εγγράφων και να αναρτηθεί η παρούσα στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ


Εσωτ. Διανομή:

· Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης

· Τμήματα Α΄ Β΄, Γ΄ και Δ΄

· ΔΙΠΟΔΕ

· Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

· Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

· Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών

Δεν υπάρχουν σχόλια: