Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

Η εισαγωγική επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ A΄

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Ι. Διαμαντής

Τηλέφωνο: 210- 3442066

FAX: 210- 3442069

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ , 06 - 08 - 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Mαρούσι, 06 - 08 - 2009

Αρ. Πρωτ. Βαθμός προτερ.

95892/Δ3

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ.: 1. ΠΕΚ όλης της χώρας

2. Περιφερειακούς Δ/ντές

Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2009-10

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24,28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄), του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/13.5.1994), 145/1997 (ΦΕΚ 127 τ. Α΄/26.6.1997) και 45/1999 (ΦΕΚ 46 τ. Α΄/11.3.1999), καθώς και του άρθρου 6 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).

2. Την αρίθμ. γνωμοδότηση (πράξη 7/17-6-2009) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

3. Την αρίθμ. 20/23-06-2009 εισήγηση του οργανωτικού πλαισίου του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης σχολικού έτους 2009-2010 του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την παρούσα απόφαση καλύπτεται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2009 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αποφασίζουμε

Την πραγματοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

1. Υποχρέωση συμμετοχής:

α) Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν σε τακτικές θέσεις κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2009-2010 καθώς και οι διορισθέντες κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη (2007-2008 και 2008-2009), οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.

β) Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά και οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και δεν παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2008-2009. Οι εκπ/κοί που παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2008-2009 οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης στο ΠΕΚ στην ευθύνη του οποίου ανήκει η περιοχή τοποθέτησής τους.

γ) Οι εκπ/κοί των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διορίζονται κατά το σχολικό έτους 2009-2010 μπορούν να παρακολουθήσουν την Α΄ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης στο ΠΕΚ στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο που διορίζονται. Οι ανωτέρω εκπ/κοί για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο ΠΕΚ πριν από την έναρξη του προγράμματος. (Ν.2740/1999, Άρθρο 6 Παρ. 8)

2. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια της Α' Φάσης:

α) Η Α' Φάση του Προγράμματος για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς διαρκεί 60 ώρες αρχίζει στις 24 Αυγούστου του 2009 και ολοκληρώνεται στις 04 Σεπτεμβρίου του 2009. Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Α' Φάσης του Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο που τοποθετήθηκαν.

β) Η Α' Φάση του Προγράμματος για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς διαρκεί 30 ώρες αρχίζει στις 07 Σεπτεμβρίου του 2009 και ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου του 2009. Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Α' Φάσης του Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο που τοποθετήθηκαν.

Τα Π.Ε.Κ. υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ο.ΕΠ.ΕΚ. και στη Δ.Π.Ε.Κ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τον προγραμματισμό τους πριν από την έναρξη υλοποίησης της Α' Φάσης.

3. Υλοποίηση της Α' Φάσης:

Το Πρόγραμμα της Α' Φάσης πραγματοποιείται είτε στην έδρα του Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου, εφόσον αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφουμένων στο Πρόγραμμα και τη δημιουργία τμημάτων.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α' Φάσης στο Π.Ε.Κ., στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η εκπαιδευτική υπηρεσία που τοποθετήθηκαν. Αν ανήκουν στους διορισθέντες των δύο προηγούμενων σχολικών ετών παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ., στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν.

Χρέη συντονιστών στα εξακτινωμένα τμήματα σε νομούς εκτός της έδρας των Π.Ε.Κ θα εκτελούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων νομών που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ, μετά από αίτησή τους, με αναλογία ενός Συντονιστή ανά νομό, με εξαίρεση τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου όπου μπορεί να οριστούν μέχρι δύο Συντονιστές ανά νομό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Σχολικός σύμβουλος τότε ορίζεται ως συντονιστής ένας Σχολικός σύμβουλος του νομού στον οποίο λειτουργεί το εξακτινωμένο τμήμα με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' Φάσης διαμορφώνεται σε κάθε Π.Ε.Κ. από το Συντονιστικό του Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες υλοποίησης της επιμορφωτικής πράξης στην περιοχή ευθύνης του. Τα ωρολόγια προγράμματα των Π.Ε.Κ. περιλαμβάνουν 6 επιμορφωτικές ώρες κάθε ημέρα. Οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ. γνωστοποιούν σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ φάσης και το Οργανωτικό Πλαίσιο πραγματοποίησης του Προγράμματος. Οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ. φροντίζουν για την ακριβή τήρηση του ωρολογίου προγράμματος και του Οργανωτικού Πλαισίου. Επίσης οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ. ενημερώνουν και συντονίζουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη της επιμορφωτικής ομάδας, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του Επιμορφωτικού Προγράμματος.

4. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Α' Φάσης:

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης της Α' Φάσης περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με το σχολείο, την αγωγή, τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα.

α) Θεματικά Πεδία Α΄ Φάσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς:

1ο Θεματικό Πεδίο (16 διδακτικές ώρες)

Ø Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας (6 διδακτικές ώρες)

(ενεργός μάθηση, νέες διδακτικές προσεγγίσεις, εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης,

Ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες κλπ.).

Ø Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο (2 διδακτικές ώρες)

(επαγγελματισμός, διά βίου μάθηση, διαχείριση σχέσεων και συνεργασία με την

εκπαιδευτική κοινότητα, με τους γονείς και τους κοινωνικούς εταίρους).

Ø Ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού (2 διδακτικές ώρες)

(πολιτισμικών, μαθησιακών, κοινωνικών - ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και

εφήβων - σχολική συμβουλευτική κ.λ.π.).

Ø Το σχολείο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό κέντρο (2 διδακτικές..ώρες) (δημοκρατικός και ενεργός πολίτης, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ολοήμερο σχολείο, κλπ.).

Ø Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης (4 διδακτικές ώρες)

(θεσμικό πλαίσιο, εκπαιδευτική δομή και ιεραρχία, σχολική μονάδα και πλαίσιο διοικητικής

λειτουργίας της, αρμοδιότητες και καθήκοντα κλπ.).

Για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς των μαθημάτων ειδικότητας της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση:

στις ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με την Τ.Ε.Ε. (π.χ. σχολική αποτυχία) και

στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις σχολικές μονάδες της Τ.Ε.Ε. καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση γενικότερα.

2ο Θεματικό Πεδίο (32 διδακτικές ώρες)

Ø Διδακτική των επιμέρους μαθημάτων κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (6 διδακτικές..ώρες) (Α.Π.Σ.- Δ.Ε.Π.Π.Σ., νέα βιβλία, σκοποί και στόχοι των επιμέρους μαθημάτων, τρόποι υλοποίησης διδακτικών και μαθησιακών στόχων κ.λπ.).

Ø Δειγματικές διδασκαλίες σε επίπεδο εικονικής τάξης ή/και εργαστηρίων (20 διδακτικές ώρες)

Ø Χρήση των νέων τεχνολογιών κατά γνωστικό αντικείμενο (6 διδακτικές ώρες)

(αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εποικοδόμηση της γνώσης, θεωρίες μάθησης και

υπολογιστές, χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων για τις ανάγκες της διδακτικής

πράξης, καινοτόμοι τρόποι διαδραστικής διδασκαλίας κ.λ.π.).

3ο Θεματικό Πεδίο (12 διδακτικές ώρες)

Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με:

Ø το..μαθητή.(4.διδακτικές.ώρες)

(μορφές, κριτήρια, τεχνικές κ.λπ.).

Ø το διδακτικό έργο (4 διδακτικές ώρες)

(αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας και τρόποι εφαρμογής τους, αξιολόγηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού και μαθητή).

Ø το εκπαιδευτικό υλικό (2 διδακτικές ώρες)

(κριτήρια αξιολόγησης υλικού)

Ø το εκπαιδευτικό έργο ( 2 διδακτικές ώρες)

(σχολική μονάδα, συντελεστές εκπαίδευσης κ.λπ.)

β) Θεματικό Πεδία Α ' Φάσης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς:

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Α' Φάσης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει το 1ο και 3ο θεματικό πεδίο, όπως περιγράφεται παραπάνω και επιπλέον δύο (2) επιμορφωτικές ώρες συζήτησης για θέματα που έχουν σχέση με την επιμορφωτική διαδικασία και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη διδακτική πράξη και στο χώρο εργασίας τους.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' Φάσης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα περιλαμβάνει : τις δύο πρώτες ημέρες (6 ώρες ανά ημέρα) θεματικές ενότητες από το 1ο θεματικό πεδίο, την τρίτη και τέταρτη ημέρα (6 ώρες ανά ημέρα) τις θεματικές ενότητες του 3ου θεματικού πεδίου και την τελευταία ημέρα (6 ώρες) τη θεματική ενότητα «Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης» (4 ώρες) του 1ου θεματικού πεδίου και τις επιπλέον δύο (2) ώρες της συζήτησης.

4. Επιμορφωτές Α΄ Φάσης:

Στην Α΄ Φάση μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφωτές:

α) Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στελέχη του Π.Ι. (Σύμβουλοι, Πάρεδροι) και Σχολικοί Σύμβουλοι.

β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα (με μεταπτυχιακούς τίτλους, με γνώση και εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα-δράσεις), οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ.

γ) Ιδιώτες χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διδάσκουν βάσει του Π.Δ. 407/80,

δ)Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων «Ε.Ε.ΔΙ.Π.» (Ν. 2817/2000)

ε) Συνταξιούχοι : Καθηγητές Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, Σύμβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι. και Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας.

Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων τοπικών επιμορφωτικών αναγκών, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., μπορούν οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ. να συμμετέχουν ως επιμορφωτές μόνο στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ..

Λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζουν οι περιοχές ευθύνης των Π.Ε.Κ.: 1ο Αθήνας, 2ο Αθήνας, 3ο Αθήνας και Πειραιά, μπορεί να αξιοποιηθούν σ' αυτά τα Π.Ε.Κ. ως επιμορφωτές στην Α' Φάση εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στα Ν.Δ. Αθηνών, Ν.Δ. Αν. Αττικής, Ν.Δ. Δυτ. Αττικής και Ν.Δ. Πειραιά. Για τους ίδιους, όπως προηγουμένως λόγους, μπορεί να αξιοποιηθούν στο 1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης ως επιμορφωτές στην Α' Φάση εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στους Νομούς: Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής. Στο Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης, λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών που παρουσιάζονται στην εξεύρεση προσοντούχων εκπαιδευτικών ως επιμορφωτών στη νησιωτική περιοχή ευθύνης του (Νομοί: Λέσβου, Χίου, Σάμου), μπορεί να αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές στην Α' Φάση και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στα Ν.Δ.: Αθηνών, Αν. Αττικής και. Δυτ. Αττικής..

Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.Ε.Κ. επιλέγουν τους επιμορφωτές της Α' Φάσης με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο κάθε Π.Ε.Κ. οφείλει να αξιοποιήσει τους επιμορφωτές ανάλογα με το εξειδικευμένο αντικείμενο των σπουδών τους σε θέματα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν με πληρότητα.

Οι υποψήφιοι επιμορφωτές οφείλουν να καταθέσουν στο Π.Ε.Κ. έντυπο επιμορφωτικό υλικό (τουλάχιστον τριών σελίδων) που θα χορηγήσουν στους επιμορφούμενους. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα που θα επιλεγούν ως επιμορφωτές υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Π.Ε.Κ. επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους.

5. Δημιουργία Τμημάτων Α' Φάσης:

Τα τμήματα στην Α' Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφουμένων 30 και ελάχιστο 20. Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, μπορούν να λειτουργήσουν σε εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα με ελάχιστο αριθμό μέχρι και 10 άτομα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι και 5 άτομα, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των επιμορφουμένων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στις σχολικές μονάδες της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και ολιγομελή τμήματα των 10 ατόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαφορετικές ανάγκες στη διδακτική μεθοδολογία των διαφόρων μαθημάτων ειδικότητας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφουμένων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων κατά ειδικότητα, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το πρόγραμμα σε συνδιδασκαλία με συγγενείς ειδικότητες ή άλλες. Τα γενικά κοινά θέματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης γίνονται σε συνδιδασκαλία ανεξάρτητα από ειδικότητα, όταν ο αριθμός των επιμορφουμένων είναι περιορισμένος.

Ειδικότερα τα θέματα της επιμορφωτικής διαδικασίας της Α' Φάσης των αναπληρωτών γίνονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σε συνδιδασκαλία ανεξάρτητα από ειδικότητα.

6. Βεβαίωση παρακολούθησης:

α) Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί:

Βεβαίωση παρακολούθησης της Α' Φάσης και ολοκλήρωσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται μόνο στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που δεν υποχρεούνται (σύμφωνα με το Π.Δ. 45/99) να παρακολουθήσουν τις Β' και Γ΄ Φάσεις της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, και εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 20% των διδακτικών ωρών της Α' Φάσης του Προγράμματος.

β) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:

Βεβαίωση παρακολούθησης της Α' Φάσης και ολοκλήρωσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται μόνο στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 20% των διδακτικών ωρών της Α' Φάσης του Προγράμματος.

II. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Β΄ ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΕΩΝ

1. Υποχρέωση συμμετοχής:

Στις Β' και Γ' Φάσεις συμμετέχουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά τη στιγμή του διορισμού τους έχουν διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λιγότερη από 8 μήνες και έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν τα έτη 2007 και 2008 και έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β', Γ΄ Φάσεων μόνο στην περίπτωση που η συνολική υπηρεσία τους, πριν και μετά τον διορισμό τους, είναι τουλάχιστον 8 μηνών και αφορά άσκηση διδακτικού έργου σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β΄, Γ΄ Φάσεων εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το διάστημα της εν λόγω υπηρεσίας, είχαν άδεια κύησης ή ανατροφής παιδιού, αναρρωτική άδεια ή απόσπαση σε άλλη υπηρεσία πλην της σχολικής μονάδας.

Εκπαιδευτικοί που για διαφόρους λόγους δεν είχαν παρακολουθήσει την Α΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης κατά το έτος διορισμού τους (2007 και 2008), παρακολούθησαν όμως το ανάλογο πρόγραμμα το 2008 και έχουν συμπληρώσει συνολική διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 8 μηνών, έστω και αν η προϋπηρεσία τους κατά τον διορισμό τους ήταν μικρότερης διάρκειας, απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β', Γ Φάσεων.

2. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια των Β΄ και Γ΄ Φάσεων:

Οι Β' και Γ' Φάσεις του Προγράμματος για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς υλοποιούνται εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και η υλοποίησή τους έχει ημερομηνία έναρξης 19-10-2009 και ημερομηνία λήξης 27-11-2009.

Ø Οι Β΄, Γ΄ Φάσεις της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης διαρκούν συνολικά 40 ώρες (35 ώρες για την Β΄ Φάση και 5 ώρες για την Γ΄ Φάση)

Ø Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.,

Ø Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. και στη Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τον προγραμματισμό τους τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας στην περιοχή ευθύνης τους.

3. Τόπος υλοποίησης των Β' και Γ΄ Φάσεων:

Η επιμορφωτική διαδικασία πραγματοποιείται είτε στην έδρα του Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου, εφόσον αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφουμένων στο Πρόγραμμα και τη δημιουργία τμημάτων.

Οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ. γνωστοποιούν έγκαιρα, δηλαδή πριν από την έναρξη υλοποίησης της επιμορφωτική ς διαδικασίας σε επιμορφωτές και επιμορφουμένους το ωρολόγιο πρόγραμμα και φροντίζουν για την ακριβή τήρησή του. Επίσης, οι διοικήσεις των Π.E.K. ενημερώνουν και συντονίζουν τα μέλη της επιμορφωτικής ομάδας, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις των εισηγήσεων της Α' φάσης ή επικαλύψεις, παραλείψεις στο περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος.

Οι συντονιστές του προγράμματος στα εξακτινωμένα τμήματα θα οριστούν από τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.E.K. με τις ίδιες διαδικασίες και αναλογία που ισχύουν και στην Α' Φάση.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το επιμορφωτικό Πρόγραμμα των Β', Γ΄ Φάσεων στο Π.E.K., στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η υπηρεσία που υπηρετούν.

4. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος των Β' και Γ' Φάσεων:

Β΄ Φάση

α) Το περιεχόμενο του Προγράμματος της Β' Φάσης αφορά στην παρακολούθηση της διαδικασίας σχεδιασμού (5 ώρες) και υλοποίησης (30 ώρες) του διδακτικού έργου στα σχολεία και στοχεύει στη σύζευξη θεωρίας και διδακτικής πράξης.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη:

1ο Μέρος: Διαδικασία σχεδιασμού του διδακτικού έργου

Διατίθενται 5 ώρες επιμόρφωσης εκτός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων. Οι ώρες αυτές διατίθενται για την εκπόνηση σχεδίων μαθημάτων, την εξοικείωση με τρόπους προετοιμασίας του μαθήματος, τον προσδιορισμό των διδακτικών στόχων ανά μάθημα, τη διαμόρφωση και αξιοποίηση διδακτικών εργαλείων και φύλλων εργασίας, εργαστηρίων και αξιολόγησης.

Με τον τρόπο αυτό η επιμορφωτική παρέμβαση θα συναρτηθεί με εκείνη της Α' Φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης και θα αναδειχτεί η συνάφεια και η συμπληρωματικότητά τους.

2ο Μέρος: Δειγματικές διδασκαλίες σε πραγματικές σχολικές τάξεις

Δειγματικές διδασκαλίες, διάρκειας 30 ωρών (5 σχολικά εξάωρα), σε πραγματικές σχολικές τάξεις. Τις τρεις πρώτες ώρες κάθε εξαώρου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν διδασκαλίες που γίνονται σε δημόσια σχολεία από έμπειρους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων στις τάξεις των σχολείων που διδάσκουν και παρευρίσκονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι αντίστοιχων ή συγγενών ειδικοτήτων, που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ.. Σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή εντός ευθύνης Π.Ε.Κ. συγκροτήθηκε επιμορφωτικό τμήμα, αλλά υπάρχει έλλειψη ή αντικειμενική αδυναμία προσφοράς έργου σε κάποιο σχολείο εκ μέρους έμπειρων εκπαιδευτικών συγκεκριμένης ειδικότητας αυτού του σχολείου, τις δειγματικές διδασκαλίες μπορεί να τις αναλάβει ο Διευθυντής του σχολείου με αντίστοιχη ειδικότητα ή εν ενεργεία Σχολικός Σύμβουλος αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας με αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ.. Τις υπόλοιπες τρεις ώρες οι επιμορφούμενοι μαζί με τους διδάσκοντες-επιμορφωτές και με Συντονιστές συζήτησης τους Σχολικούς Συμβούλους αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας συγκεντρώνονται με στόχο τη συζήτηση για τη μεθοδολογία και την εφαρμογή της κατά τη διδασκαλία καθώς και την αξιοποίηση της επιμορφωτική ς παρέμβασης.

Οι εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι υποδεικνύουν εγγράφως στη Διεύθυνση του Π.Ε.Κ. τους διδάσκοντες-επιμορφωτές (έμπειρους εκπαιδευτικούς ή Διευθυντές σχολείων) που δέχονται να αναλάβουν τις δειγματικές διδασκαλίες, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Την επιμόρφωση ή εξειδίκευσή τους σε θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής.

β. Τη δραστηριοποίησή τους στην υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

γ. Τη διδασκαλία τους σε Πειραματικά Σχολεία ή σε σχολεία χαρακτηρισμένα ως πειραματικά (π.χ. Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην περιοχή ευθύνης του Π.E.K. εν ενεργεία Σχολικός Σύμβουλος αντίστοιχης ειδικότητας, τους διδάσκοντες-επιμορφωτές για τις δειγματικές διδασκαλίες του 2ου μέρους επιλέγει το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. μετά από συνεργασία μαζί τους.

Οι Διοικήσεις των Π.Ε.Κ. καλούνται να μεριμνήσουν, ώστε οι δειγματικές διδασκαλίες να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και οι επιμορφούμενοι να παρακολουθήσουν διδασκαλίες της ειδικότητάς τους ή όσον το δυνατόν πλησιέστερης αυτής.

Τα δημόσια σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι δειγματικές διδασκαλίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Π.E.K. και καθορίζονται από τη Διεύθυνση του Π.E.K. σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής ευθύνης του.

Επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση των ανωτέρω 30 ωρών επιμόρφωσης, που συναρτώνται με την παρακολούθηση πραγματικών διδασκαλιών σε σχολικό περιβάλλον, θεωρείται επιβεβλημένη η απουσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από την εργασία τους.

Αυτές οι δειγματικές διδασκαλίες πρέπει να γίνονται μετά την πραγματοποίηση των 5 ωρών του ανωτέρω 1ου μέρους.

Γ΄ Φάση

Στη Γ΄ Φάση (5 ώρες) παρουσιάζονται από τους επιμορφουμένους τα προβλήματα που συνάντησαν κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου στα σχολεία τους και αναδεικνύονται τα ζητήματα που σχετίζονται με το παιδαγωγικό τους έργο ή το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα. Κατόπιν μελετώνται, με τη συνεργασία των επιμορφωτών, τρόποι αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο διαμορφώνεται ως εξής:

Ø Παρουσίαση - Ανάλυση Προβλημάτων και Θεμάτων:

α) παιδαγωγικού χαρακτήρα

(διαχείριση σχολικής τάξης, μαθησιακές δυσκολίες, σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών κ.ά.)

β) διαχείρισης πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων μαθητικού πληθυσμού

(πολιτισμικά, ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών και εφήβων, αξιοποίηση ιδιαίτερων δεξιοτήτων των μαθητών κ.ά.)

Ø Παρουσίαση - Ανάλυση Προβλημάτων και Θεμάτων εφαρμογής διδακτικών μεθόδων

Ø Παρουσίαση - Ανάλυση Προβλημάτων και Θεμάτων αξιολόγησης μαθητών και διδακτικού έργου

5. Επιμορφωτές των Β΄ και Γ΄ Φάσεων:

Β΄ Φάση

1ο Μέρος:

Επιμορφωτές στο 1ο μέρος είναι: ι) Εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας μ' αυτήν του τμήματος, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ. ιι) Εκπαιδευτικοί, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας μ' αυτήν του τμήματος, οι οποίοι διδάσκουν σε δημόσια σχολεία της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ. και έχουν αυξημένα προσόντα, γνώση και εμπειρία στις διαδικασίες σχεδιασμού του διδακτικού έργου. Σε περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη ή αντικειμενική αδυναμία προσφοράς έργου μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως επιμορφωτές και Συνταξιούχοι Σχολικοί Σύμβουλοι, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας μ' αυτήν του τμήματος, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας.

Τα μέλη της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του κάθε Π.Ε.Κ. μπορεί να συμμετέχουν ως επιμορφωτές στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ. σε τμήματα αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας μ' αυτήν του τμήματος.

Οι επιμορφωτές επιλέγονται με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2ο Μέρος:

Επιμορφωτές στο 2ο μέρος είναι: α) Στις δειγματικές διδασκαλίες: ι) Έμπειροι εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία πραγματοποιούνται οι δειγματικές διδασκαλίες και ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ.. ιι) Διευθυντές δημόσιων σχολείων στα οποία πραγματοποιούνται οι δειγματικές διδασκαλίες. ιιι) Εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ. και με ειδικότητα αντίστοιχη αυτής του τμήματος ή και συγγενούς ειδικότητας αν πρόκειται για τμήμα ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης.

Τα μέλη της Διοίκησης του Π.E.K. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορεί να συμμετάσχουν ως επιμορφωτές-διδάσκοντες στις δειγματικές διδασκαλίες στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.E.K. σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας ή και συγγενούς ειδικότητας αν πρόκειται για τμήμα ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης.

β) Στην επιμορφωτική συζήτηση που ακολουθεί : ι) Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί ή οι Διευθυντές σχολείων που θα χρησιμοποιηθούν ως διδάσκοντες στις προηγούμενες δειγματικές διδασκαλίες και για τόσες ώρες όσες και οι ώρες που θα διδάξουν σ' αυτές. ιι) Ως Συντονιστές συζήτησης οι εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.E.K. με ειδικότητα αντίστοιχη ή συγγενή μ' αυτήν του επιμορφωτικού τμήματος. ιιι) Σε περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη ή αντικειμενική αδυναμία προσφοράς έργου σε ορισμένες περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως Συντονιστές συζήτησης και Συνταξιούχοι Σχολικοί Σύμβουλοι που συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας με ειδικότητα αντίστοιχη ή συγγενή με αυτήν των επιμορφουμένων του τμήματος.

Τα μέλη της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορεί να συμμετάσχουν ως Συντονιστές συζήτησης στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ. σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας ή και συγγενούς ειδικότητας.

Αν υπάρχει έλλειψη ή αντικειμενική αδυναμία Σχολικών Συμβούλων ώστε να παραβρεθούν ως Συντονιστές συζήτησης, την επιμορφωτική συζήτηση θα διευθύνει μόνος του ο εκπαιδευτικός που παρουσίασε την αντίστοιχη δειγματική διδασκαλία.

Επισημαίνεται ότι:

Οι διδάσκοντες - επιμορφωτές των δειγματικών διδασκαλιών σε επίπεδο πραγματικής τάξης θα αμειφθούν για τις ώρες που θα διδάξουν, καθώς και για τις ώρες (αντίστοιχες των ωρών διδασκαλίας τους) που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα αμειφθούν ι) για τις ώρες που θα αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές στο 1ο μέρος, ιι) για τις ώρες που θα διδάξουν στις δειγματικές διδασκαλίες του 2ου μέρους (αφορά μόνο τους εν ενεργεία Σχολικούς Συμβούλους) και ιιι) για τις ώρες που θα συμμετάσχουν στο 2ο μέρος ως Συντονιστές στη σχετική συζήτηση που ακολουθεί.

Γ΄ Φάση

Επιμορφωτές στη Γ΄ Φάση είναι: Όσοι αναφέρονται στους επιμορφωτές του 1ου μέρους της Β' Φάσης με την επισήμανση ότι για Δ/ντές ή Υποδ/ντές των Π.E.K., απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του κάθε Π.Ε.Κ..

Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.E.K. επιλέγουν τους επιμορφωτές με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο κάθε Π.Ε.Κ. οφείλει να αξιοποιήσει τους επιμορφωτές ανάλογα με το εξειδικευμένο αντικείμενο των σπουδών τους σε θέματα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν με πληρότητα.

Οι επιμορφωτές του 1ου μέρους της Β Φάσης οφείλουν να καταθέσουν στο Π.E.K. έντυπο επιμορφωτικό υλικό (τουλάχιστον τριών σελίδων) που θα χορηγήσουν στους επιμορφούμενους στο 1ο ή 3ο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, οι οποίοι θα επιλεγούν ως επιμορφωτές, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Π.E.K. επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους.

6. Δημιουργία τμημάτων Β΄ και Γ΄ Φάσεων:

Τα τμήματα που δημιουργούνται για το 1ο μέρος της Β΄ Φάσης καθώς και στη Γ΄ Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφούμενων 30 και ελάχιστο 20. Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, μπορούν να λειτουργήσουν, για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, μέχρι και 10 ατόμων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφουμένων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στις σχολικές μονάδες της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και ολιγομελή τμήματα των 10 ατόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαφορετικές ανάγκες στη διδακτική μεθοδολογία των διαφόρων μαθημάτων ειδικότητας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφουμένων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.

Τα τμήματα που δημιουργούνται για το 2ο μέρος της Β΄ Φάσης (30 ώρες διδασκαλίες σε πραγματική τάξη) λειτουργούν με 10 ως 15 επιμορφούμενους. Σε εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, όπου δεν είναι δυνατή μια τέτοια συγκρότηση τμημάτων, μπορεί να λειτουργήσουν τμήματα με 5 ως 10 επιμορφούμενους.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν δε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων κατά ειδικότητα, οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα σε συνδιδασκαλία με συγγενείς ειδικότητες ή άλλες.

7. Βεβαίωση παρακολούθησης/ολοκλήρωσης του Προγράμματος:

Στους επιμορφούμενους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του Προγράμματος, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 20% του συνόλου των 100 επιμορφωτικών ωρών όλου του Προγράμματος.

ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιμορφωτική διαδικασία θα αξιολογηθεί με συγκεκριμένα εργαλεία που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους αξιολόγησης.

Θα πραγματοποιηθούν 2 είδη αξιολόγησης

I. Εξωτερική Αξιολόγηση από θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από σχετικό διαγωνισμό που θα διενεργήσει ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. .

II. Εσωτερική Αξιολόγηση

1. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

Πραγματοποιείται από εμπειρογνώμονες (συμβούλους και παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται η δυνατότητα επισκέψεων στα Π.Ε.Κ. για την παρακολούθηση εισηγήσεων ή και δειγματικών διδασκαλιών με σκοπό να συγκεντρώσουν όσα στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για την υποβολή αναλυτικής έκθεσης.

2. Αξιολόγηση του οργανωτικού μέρους του προγράμματος.

Στα στελέχη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (συμμετέχοντες στις ομάδες έργου του Προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης) που έχουν ορισθεί για την παρακολούθηση του έργου παρέχεται η δυνατότητα επισκέψεων στα Π.Ε.Κ. με σκοπό να διαπιστωθούν τα τυχόν προβλήματα και οι ανάγκες των συμμετεχόντων που σχετίζονται με την οργάνωση και την εφαρμογή του προγράμματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Γ. Γραμματέα

3. Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων

4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Τμήμα Αξιολόγησης και

Επιμόρφωσης

5. Ο.ΕΠ.ΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: