Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

Ξεκίνημα διδασκαλίας με τη χρήση Η.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

Nα διατηρηθεί μέχρι .............

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Βαθμός Ασφαλείας ..........

Μαρούσι, 02/07/2009

Αριθ. Πρωτ.: 78310 /Γ2

Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ανδρέα Παπανδρέου 37,

151 80 Μαρούσι

Πληροφορίες: Α.Βάρλα

Τηλέφωνο: 210-344.32.72

Fax: 210-344.33.90

ΘΕΜΑ: Α΄ φάση της πράξης «Ψηφιακή τάξη»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄/22-4-2005).

2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.314/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α΄/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)»

4. Τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. 189/ τ. Α’/10-8-07) «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών » και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/τ. Α΄/ 08-01-09) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/19-09-07) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις της Υ.Α. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/ 21-01-09) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/03-12-2007), και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού.

9. Τον υπ΄ αρίθμ. 1083/2006 Κανονισμό (EK) του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του υπ΄ αρίθμ. 1260/1999 Κανονισμού (EK), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τον υπ΄ αρίθμ. 1080/2006 Κανονισμό (EK) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του υπ΄ αρίθμ. 1783/19 Κανονισμού (ΕΚ).

11. Τον υπ΄ αρίθμ. 1828/2006 Κανονισμό (EK) της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του υπ΄ αρίθμ. 1083/2006 Κανονισμού (EK), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την Απόφαση ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5339/26-10-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως ισχύει.

13. Την υπ’ αρίθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769 (ΦΕΚ 1502/τ. Β/8-12-2000), Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΚΥΑ) «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «ΚτΠ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ΄ αρίθμ. 43079/ΕΥΣ5909/22-09-2008 Υπουργική Απόφαση, με την οποία εκχωρούνται στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

15. Την υπ΄ αρίθμ. 17976/ΕΥΣ/1940/10-03-2009 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για το φάκελο μεγάλου Έργου με Τίτλο Ψηφιακή Τάξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

16. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση 152.488/ΨΣ5661-Α1/10-04-2009 Αίτηση Μεγάλου Έργου – Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης βάσει των άρθρων 39 έως 41 του υπ΄ αρίθμ. 1083/2006 κανονισμού (EK) για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ».

17. Την υπ’ αρίθμ. 8491/ΕΓΔΕΚΟ 193 (ΦΕΚ 347/τ. Β΄/03-03-2008) Υπουργική Απόφαση «Σύσταση και έγκριση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την υλοποίηση της α’ φάσης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ» (που θα ενταχθεί και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση) από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ως Δικαιούχο, σύμφωνα και με το άρθρο 32 του Ν.3614/2007. Η α’ φάση της πράξης αφορά στον εφοδιασμό με προσωπικούς φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, του συνόλου των μαθητών της Α’ τάξης Γυμνασίου του ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010 και των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν με τη χρήση Η/Υ, ως πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην τάξη, τόσο εντός του σχολείου, ως εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και στο σπίτι, ως συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες.

Η α’ φάση αποτελεί μέρος ενός συνόλου ενεργειών που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και την πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η α’ φάση του έργου «Ψηφιακή Τάξη» θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. σύμφωνα με σχετικό Οδηγό Υλοποίησης που θα εγκριθεί με ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: