Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2007

Πληροφορίες σχετικά με τα βιβλία Ιστορίας Μαθηματικών Μεθόδων

1) Ιστορία Μαθηματικών: Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική (Β' έκδοση), εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007, και
2) Ιστορία Μαθηματικών: Τα προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία (Β' έκδοση), εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007,
3) Το Μαθηματικό Περιεχόμενο του Ελληνικού Βιενναίου φιλ. κώδικα 65, Εισαγωγή, Έκδοση, Μαθηματικά Σχόλια, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006.
Πληροφορίες, τηλ. 2104619674
κιν. 6932733564
e-mail: mchalkou-p@sch.gr

Τα βιβλία αυτά ζητήθηκαν και βρίσκονται εκτός άλλων Βιβλιοθηκών και 1) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard με Η. N.: 010115717 για το πρώτο βιβλίο, 010115704 για το δεύτερο.
2) Βιβλιοθήκη Έρευνας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (QA27.B95 C43 2006 για το πρώτο βιβλίο, και QA443.5.C43 2006 για το δεύτερο).3) Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας (Α.Τ.: Ξ667β για το πρώτο βιβλίο, και Ξ667γ για το δεύτερο).δ) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002340008 για το πρώτο βιβλίο, και 002340009 για το δεύτερο).
Το τρίτο βιβλίο το οποίο στη ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ χαρακτηρίζεται ως ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ βρίσκεται επίσης:1) Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard (Η. N.: 010301697).2) Βιβλιοθήκη Έρευνας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (Zournals DF503.V972 v.41).3) Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας (cote: 16707(41)).4) Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Verbund- ID- Nr.: AC06391812).5) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Illinois-Urbana Champaign (C.N. 949.5005.BYZSUP.v.41).6) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002352168).7) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Chicago (QA14.B9 C432 2006).8) Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας (Verbund Id. n. 1229658-C.41 Han.).9) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Michigan (I.N. 9607856198). 10) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Cambridge (Cl. 523:1.c.11.41).
11) Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (Barcode: 0000319889).
12) Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. (Αρ. Βε. : 444378 T.A. 510 CVP).
13) Bavarian State Library (Sign.: 2007.61802).
14) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μονάχου(Sign.: 1210/FK 56000 M 426.006).
15) Βιβλιοθήκη 5/21 Bonn: Griech- Latein Philo (Sign.: SL-200512).
16) Βιβλιοθήκη Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. (Barcode: 2010021351).
17) Βιβλιοθήκη Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας του Α.Π.Θ. (Barcode: 2120005974).
18) Βιβλιοθήκη Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. (Barcode: 0320044706).
19) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τ.Α. 510).
20) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) (QA 32C4322006).
21) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα (Β. Ν.: 000240827).
22) Βιβλιοθήκη του Lund University της Σουηδίας (C.N. 08/3818).
23) Βιβλιοθήκη του Collège de France στο Παρίσι ( Biblioth. Byzantine, cote: SER. BY. K41).
24) Βιβλιοθήκη του Ruprecht-Karls University of Heidelberg (Sign. 2008C2904).
Γι΄ αυτό το ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ έχω δεχθεί συγχαρητήριες επιστολές στις οποίες εξαίρεται η συμβολή μου στην επιστήμη των Μαθηματικών από Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, από Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων και Ακαδημαϊκούς, καθώς και από Πρυτάνεις Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: